Start Swahns Trafikruta Senaste Trafikrutan

Svahns Trafikruta

Artikelförfattare: Bengt Swahn, Spelmansvägen 8, 341 32  Ljungby, e-post bengtswahn@telia.com

 

ST

Låt mig börja årets första trafikruta med att tillönska alla läsare en riktigt god fortsättning på det nya året och framför allt önska, att det blir ett så trafikolycksfritt år som det bara är möjligt. För att det ska bli det så är min fasta övertygelse, att vi alla, och då menar jag verkligen alla, som på ett eller annat sätt är ute i trafiken och rör oss, måste skärpa till oss. Gör vi det, så är jag också övertygad om, att resultatet blir färre trafikolyckor och i slutändan även färre antal dödade och svårt skadade i trafiken. Detta mot bakgrund av, att de allra flesta trafikolyckor egentligen är onödiga. De beror till största delen på föraren av ett fordon och en mycket liten del på fordonet, vägen eller miljön.

För att detta skall bli möjligt måste vi börja följa gällande regler, föreskrifter och i de fall det inte finns några regler eller föreskrifter följa givna rekommendationer.

Innan jag går in på de olika reglerna så handlar det i grunden om tre saker, för det första sam-spel mellan alla olika trafikanter, vidare att vi måste lära oss att ta hänsyn till varandra och slutligen ta ögonkontakt med varandra där det är nödvändigt. De här tre sakerna är så själv-klara, att det inte behövs någon närmare förklaring.

Det brukar talas om trafikens rangordning och själv brukar jag jämföra det med en trappa, som man går uppåt på. På första steget gäller alla trafikregler, exempelvis högerregeln, som ju är ovillkorlig. Det innebär, att den gäller överallt på platser som är upplåtna för trafik och där inga andra regler gäller. På andra trappsteget gäller alla vägmärken och då gäller dessa tillsammans med trafikreglerna och dessa följer med från första trappsteget. Exempel på väg-märke som gäller före trafikreglerna är väjningsplikts- eller stoppmärket. På tredje trappsteget gäller trafiksignalerna och när jag stiger upp på detta trappsteg tar jag med mig det som fanns på första och andra trappsteget. I praktiken innebär det att om trafiksignalen är ur funktion eller har blinkande ljus så träder eventuella vägmärken in och finns det inga vägmärken träder trafikreglerna in. På fjärde och sista trappsteget gäller polismans tecken, som tar över det som jag tagit med från de övriga tre trappstegen. I praktiken kan det innebära att trafiksignalen visar grönt ljus samtidigt som polismannen visar stopptecken, vilket då gäller före det gröna ljuset.

Mot bakgrund av det jag nu sagt om trafiktrappan så gäller det för mig som trafikant, att jag är uppmärksam på om det exempelvis i en korsning med trafikljus finns någon typ av väg-märken i korsningen. Det kan annars lätt uppfattas som, att om trafikljusen stängs ned gäller högerregeln, vilket kan vara förödande om en trafikolycka inträffar i korsningen och det i efterhand uppdagas, att där finns väjningsplikt från något håll. Det blir inte lätt för den, som missat väjningsplikten att slippa undan sitt ansvar. Det gäller därför, att i alla situationer vara uppmärksam på vad som gäller i en viss situation. Finns det inga vägmärken utöver trafik-signalen, ja då träder högerregeln in om trafiksignalen inte fungerar.

Går vi så in på trafikreglerna, så återfinns grundregel nr 1 i Trafikförordningen. Grundregeln gäller för alla typer av trafikanter, oavsett vilken typ av trafikant det är fråga om, således även fotgängare och cyklister. Det går annars lätt att få den uppfattningen, att för många som går in under begreppet fotgängare och cyklister så tycks inga regler gälla för dessa båda grupper.

I Trafikförordningens 2. kapitel, 1:a paragraf står följande:

För att undvika trafikolycka skall trafikant (vägtrafikant och terrängtrafikant)

* iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna,

* visa särskild omsorg mot barn, äldre, skolpatruller och personer som det framgår har ett

   funktionshinder eller en sjukdom som är till hinder för dem i trafiken,

* inte i onödan hindra eller störa annan trafik,

* vägtrafikant skall visa hänsyn mot dem som bor eller uppehåller sig vid vägen,

* terrängtrafikant skall anpassa sin färdväg och hastighet samt sitt färdsätt så att människor

   och djur inte störs i onödan och så att skada på annans mark eller växtlighet undviks.

Av 2:a och 3:e paragrafen framgår det jag ovan nämnt om trafiktrappan.

Det finns anledning notera, att det i sammanhanget talas om trafikant ,vilket vi alla är, vägtrafikant då vi färdas på väg och terrängtrafikant då vi färdas i terrängen.

MHF Region Öst | Brahegatan 33A | 563 32 Gränna | Tfn 036-710 800  | Epost  info@mhfost.se
Adminlogin